Channel Kwetsbare Gezinnen

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Vraag

29 april 2020
Bewaren
Co-Founder 1Sociaal Domein en Adviseur

“1. Hoe kom je in contact met gezinnen waarvan je vermoedt dat er risico op huiselijk geweld en kindermishandeling is?”

Senior onderzoeker

Tijdens de videosessie op 30 april hebben diverse professionals ervaringen uitgewisseld in 8 verschillende ‘Breakout Rooms. Hieronder staan de besproken onderwerpen kort op een rij. Heb je een aanvulling? Laat een reactie achter en klik op ‘antwoord versturen’.

Zorgen over minder meldingen:
Mensen melden minder omdat ze denken dat er toch niets mee gebeurt. En dat ze met een melding onrust in het gezin brengen, die niet opgevangen kan worden. Dit is mogelijk een verklaring waarom er minder gemeld wordt. In een aantal regio’s is er aandacht voor hoe je hiermee omgaat. Denk aan een nieuw opgericht digitaal spreekuur, flyeren in de buurt, of samenwerken met scholen, de JGZ en huisartsen om die gezinnen in beeld te krijgen. Een POH vertelt dat ze zelf initiatief neemt (i.o.m. huisarts) om gezinnen te bellen waar zorgen over zijn. Ook maken ze gebruik van een beveiligde app ‘Beter dichtbij’. Met deze app is praten niet nodig en dat biedt soms juist voordelen (stiller, kan uit het zicht en gehoor van andere gezinsleden gebruikt worden).

Samenwerking ketenpartners:
Positieve ontwikkeling: samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de gezinnen zoeken elkaar intensiever op, er wordt beter geschakeld tussen organisaties. Als het gaat om inschatten veiligheid wordt er veel informatie gedeeld met organisaties die ook betrokken zijn (geweest) bij het gezin. Door meerdere professionals wordt de wens uitgesproken dit ook na de crisis te willen behouden. Ook met gemeenten en scholen wordt afgestemd, bijvoorbeeld als professionals denken dat kinderen beter naar school of de dagopvang kunnen gaan. Vanuit de kinderopvang en peuterspeelzalen is er - vaak op hun eigen initiatief - contact met ouders en gezinnen. Gezinscoaches hebben contact met kinderopvang en peuterspeelzalen en kunnen zo toch signalen oppikken. Ketenpartners die al goed contact met een gezin hebben kunnen het contact met een nieuwe hulpverlener die nu niet face-to-face kennis kan maken ook faciliteren. Zo wordt er vanuit een bestaande vertrouwensband contact gemaakt. Rol leerplicht: Leerplicht heeft een stimulerende rol, soms is bellen om even contact te hebben voldoende. Men ervaart wel dat er hoge verwachtingen liggen bij de deurbezoeken van leerplicht. Maar hoe krijg je zicht op alles?
Vormen van contact:

Er wordt (veel) vaker met gezinnen gebeld, al dan niet met video. Veilig thuis start ook met online huisbezoeken, met behulp van Face-talk. Het (video)bellen met (jonge) kinderen is wel lastig, zij hebben vaak zelf geen mobiele telefoon. Er zijn professionals die de kinderen vragen een tekening te maken. Ander idee is om dat contact via ouders toch wel degelijk mogelijk te maken, via de telefoon van de ouders bijvoorbeeld. Een idee was ook om ouders filmpje te laten maken van (heel) jonge kinderen om zo toch iets van een indruk te krijgen.

Sommige mensen willen echt alleen face-to-face kennismaken. Het maken van een wandeling op afstand is een mogelijkheid, of je kunt hen uitnodigen op kantoor met de inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Er zijn ook wijkteam die acties opzetten in de wijk, (bijvoorbeeld het uitdelen van eitjes tijdens pasen) waardoor er toch (meer) zicht op de gezinnen in de wijk is. Jongerenwerkers zoeken contact via snapchat, tiktok, whatsapp en voetbalveldjes en pikken daar signalen op over hoe het gaat.